Партньори на счетоводната къща

Счетоводна къща Генис Kонсулт има изградени партньорски отношения в следните направления:

  • Софтуерни решения
  • Правно-юридическа помощ
  • Консултации в областта на подбора и оценката на персонала
  • Консултации и подготовка на документи при кандидатстване по Европейски програми
  • Готови решения за специфични данъчни казуси

Партньори

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия

Неправителственаорганизация с нестопанска цел, подпомагаща дейността на бранша. Изготвястановища, свързани с промените по счетоводното и данъчнотозаконодателство. Редовно организира курсове и семинари по актуалнипроблеми с цел повишаване на квалификацията в областта на счетоводнатаи данъчната политика и взимането на управленски решения.ФОИ

Фирмата е създадена през 1990 г. и предлага система за управление насчетоводните и административните дейности. Програмата е организирана намодулен принцип и част от областите, които обхваща са: Управление наскладови запаси;Труд и работна заплата; Граждански договори и Платежнидокументи.Си Пи Ъкаунтинг

Фирма разработчик на система за управление на счетоводните бизнеспроцеси, базирана на Windows платформа. Системата разполага съссобствена база данни за работа в мрежа.За част от приложенията предоставя възможност за работа в режим Client- Server.Вазов институт

Фирмата започва дейността си през 1994г. като консултант в областта нафинансовата и инвестиционна политика, кредитния и финансов мениджмънт,маркетинг и международните финансови отношения. Предлага професионалнисъвети и решения в областта на преструктурирането на корпорации ихолдинги, отраслови и пазарни проучвания и анализи, предприсъединителнифондове и донорски програми / САПАРД, ФАР, БАС- програма и др./.Адвокатско дружество " Андонова, Цолова и съдружници"

Дружеството е учредено от адв. Емилия Андонова и адв. Донка Цолова,членове на Софийската адвокатска колегия. Предлага правна помощ иабонаментно обслужване на юридически и физически лица по проблеми наадминистративното, вещното, гражданското, наказателното,наследственото, трудовото, търговското и финансовото право. Осигурявапрофесионална помощ при провеждане на преговори и изготвяне напроектодоговори.ЕЙ СИ ОДИТ ООД

Специализирано одиторско предприятие, извършващо:

  • Одиторски проверки и заверки на финансови отчети съгл. Закона за независимия финансов одит;
  • Одитинг на: счетоводство, управление, маркетинг, човешките ресурси, вътрешен одит;
  • Договорени одиторски процедурина финансирани проекти и др.;
  • Компилиране на счетоводна информация, консолидиране, анализи;

Консултинг в следните области:счетоводство,корпоративни данъци,човешки ресурси, социално и здравно осигуряване, управление. ЕЙ СИ ОДИТООД обслужва клиенти от следните браншове: строителство, търговия,промишленост; услуги и други.