Услуги за ТРЗ и Личен състав

Личен състав

Изготвяне на Трудови договори и регистрация в НАП
Изготвяне на Допълнителни споразумения към трудови договори и регистрация в НАП
Изготвяне на Заповеди за прекратяване и регистрация в НАП
Изготвяне на Заповеди за платен отпуск, неплатен отпуск
Изготвяне на Удостоверения за трудов стаж.
Изготвяне на Договори за управление и контрол регистрация в НОИ
Изготвяне на Декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
Изготвяне на Договори за изработка,поръчка или услуги по
ЗЗД и ТЗ
Изготвяне на Длъжностни характеристики на персонала на фирмата
Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.
Изготвяне, деклариране и получаване на Осигурителни книжки
Изготвяне и подаване на декларации за свързани лица по ЗГВРС в НАП.
Изготвяне на Вътрешни правила за формиране на работната заплата.
Посредничество със Служби по трудова медицина.-Сътрудничество по Охрана на труда .
Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
Изготвяне на Документи за пен c иониране – УП-1.
Изготвяне на Образци за осигурителен стаж – УП-3 , УП-2
Оформяне на Трудови книжки

Т Р З

Изготвяне на Разчетно платежни ведомости за заплати
Изготвяне на Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки
Безкасово плащане на заплати.
Изготвяне на Служебни бележки за доход
Изготвяне на Удостоверения за доход
Изготвяне на Хонорар сметки за изплатени суми
Водене на Регистър на представените болнични листове.
Регистриране на представените болнични листове в НОИ.
Попълване на Осигурителни книжки
Заверка на Осигурителни книжки в НОИ
Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ.
Подаване на Декларации Образец 1 и 6