Цена за ТР3

Лице за контакт
Име на фирмата
Длъжност
Телефон за връзка
E-mail
Брой персонал

ТРЗ

Всички

Изготвяне на Разчетно платежни ведомости за заплати

Изготвяне на платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки

Изготвяне на служебни бележки за доход

Изготвяне  на удостоверения за доход

Регистриране на представените болнични листове в НОИ

Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ.

Подаване на Декларации образец 1 и 6

Безкасово плащане на заплати

Изготвяне на Хонорар сметки за изплатени суми по Договори за изработка,поръчка,услуга и др

Водене на регистър на представените болнични листове

Попълване на Осигурителни книжки

Заверка на Осигурителни книжки в НОИ.

Личен състав

Всички

 

Изготвяне на трудови довори и регистрация в НАП

Изготване на допълнителни споразумения към трудови договори и регистрация в НАП

Изготвяне на заповеди за прекратяване регистрация в НАП

Изготване на заповеди за платен отпуск, неплатен отпуск .

Оформяне нa трудови книжки.

Изготвяне на удостоверения за трудов стаж.

Изготвяне на договори за управление и контрол регистрация в НОИ

Изготвяне на Декларация и регистраци на сомоосигуряващи се лица в НАП

Изготвяне, деклариране и получаване на Осигурителни книжки за  Управители на дружества с Договор за управление и контрол и самоосигуряващи се лица. oт НОИ.

Изготвяне Договори за изработка,поръчка или услуги по ЗЗД и ТЗ

Изготвяне и подаване на декларации за свързани лица по ЗГВРС в НАП.

Изготвяне на длъжностни характеристики на персонала на фирмата индивидуално за всеки един служител съобразно длъжността, която заема и изискванията на Управителя на дружеството.

Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред. Всеки един работодател трябва да издаде Правилник за вътрешния трудов ред във фирмата си и с него да са запознати всички служители.

Изготвяне на Вътрешни правила за формиране на работната заплата.

Посредничество със Служби по трудова медицина.

Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.