Видове счетоводни сметки

Posted on януари 3rd, 2012 by by genisconsult

Информацията, която се създава в счетоводството, е различна по обхват, характер и предназначение. Поради това и счетоводните сметки, които се използват за нейното създаване, са най-различни. Те могат да се диференцират и класифицират в различни групи. Тук се посочват тези, които имат по-широко приложение в практиката.

  1. Активни и пасивни сметки. Активни са сметките, с помощта на които се наблюдават и отразяват състоянието и промените в актива на баланса, и по-конкретно във вещественото съдържание на средствата. Пасивни са сметките, с помощта на които се наблюдават и отразяват състоянието и промените в пасива на баланса, и по-конкретно в източниците за придобиване на средствата. От тази гледна точка сметка Материали, сметка Продукция, сметка Клиенти и др. са активни, а сметка Кредити, сметка Доставчици и др. – пасивни.
  2. Синтетични и аналитични сметки. Чрез синтетичните сметки се създава обобщена информация за средствата, които имат еднороден характер. Например: сметка Материали, сметка Клиенти и др. Аналитичните сметки се използват за създаване на по-конкретна и детайлна информация. Например : сметка Стомана, сметка Чугун и др.
  3. Балансови и извънбалансови сметки. Първите служат за наблюдение и отразяване на средствата в двете им форми на проявяване и по същество образуват съдържанието на баланса. Такива са всички сметки, с помощта на които се отчитат различни видове активи и пасиви: сметка Пари, сметка Материали, сметка Продукция, сметка Кредитори, сметка Доставчици и др. Чрез вторите сметки се създава информация за непринадлежащи на предприятието средства или за условни вземания или задължения, които в момента не променят имуществото и финансовото състояние на предприятието, но в бъдеще могат да предизвикат действия, водещи до такива промени. Например сметка Наети материални дълготрайни активи или сметка Поети условни задължения.
  4. Сметки за отчитане на процесите, които протичат в дейността на предприятието – снабдяване, производство, реализация и др. Такъв характер имат сметките: Доставки, Производство, Реализация и др.
  5. Сметки, които улесняват осъществяването на редица събирателно-разпределителни и др. изчислителни процеси в дейността на фирмата. В зависимост от конкретното им предназначение, те могат да се разделят на: събирателно-разпределителни и калкулационни. Предназначението на сметките от първата група е да служат за отразяване на последователно извършени разходи, които след това се разпределят и отнасят по предназначение. Например сметки Разходи за материали, Разходи за външни услуги и др. Чрез сметките от втората подгрупа се създава информация за разходите, които формират себестойността или доставната цена на продукция, услуга или стока. Например сметките: Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи, Разходи за основната дейност и др.
  6. Финансово-резултатни сметки. Те служат за определяне на финансовия резултат от дейността на предприятието. Чрез тях се създава информация за различните елементи, които формират този резултат: печалби и загуби от продажба на продукция, стоки, услуги; получени или платени лихви; реализирани положителни или отрицателни разлики от операции с валута или ценни книжа и др. Тези резултати се обобщават и определят величината на крайния финансов резултат на предприятието, който се отразява по отделна сметка Печалби и загуби.

Tags:

Leave a Reply