Archive for август, 2011

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПОРАДИ ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

понеделник, август 22nd, 2011

Условията и реда за прекратяване на трудов договор при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, намира правна уредба в Кодекса на труда. С тази уредба законодателят дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение едностранно. Това право представлява възможността на работодателя да прекрати трудовия договор при наличието на определеното в чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекс на Труда основание – придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. С првото за прекратяването на трудовото правоотношение с работника или служителя по инициатива на работодателя на разглежданото основание се дава една възможност, а не трябва да се разглежда като задължение за работодателя.
Прекратяването на трудовия договор се извършва от работодателя. Това право работодателят може да упражни при прекратяване трудовия договор на работника или служителя, отговарящ на условията, посочени в чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекс на Труда и той е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Придобиването на право на друг вид пенсия – за инвалидност, наследствена пенсия, за особени заслуги, персонална пенсия и т.н. не е основание за (още…)