Archive for the ‘Агенция по вписванията’ Category

Агенция по вписванията

вторник, юли 12th, 2011

Важно:

Агенция по вписванията Ви уведомява, че крайният срок за подаване на заявления за пререгистрация е удължен до 31.12.2011г. Добре е да подадете заявления за пререгистрация преди изтичането на крайния срок.

Създаване на Агенция по вписванията.

Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.). При създаването на новата институция към нея преминават 112-те Служби по вписванията към Районните съдилища. В настоящия момент Службите са 113. Техните служители обработват всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях се извършват справки, издават се удостоверения и се правят преписи. По този начин се дава публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира (още…)

Tags: , , , , ,