Archive for the ‘Счетоводство’ Category

Роля на счетоводството при управление на предприятието

четвъртък, ноември 10th, 2011

Икономиката, изпълняваща функциите на най-важен компонент на социологическата структура на обществото, е сложна динамична система с полисистемен характер. Тя се състои от много подсистеми, които се намират в най-разнообразни и сложни отношения помежду си. Те от своя страна притежават специфични механизми на функциониране и изменят непрекъснато състоянието си, като се стремят да запазят своите съществени характеристики в определени граници. В резултат на това в икономическите системи се пораждат и развиват най-сложни взаимоотношения; те се намират в процес на непрекъсната трансформация, подчинена на едно системно и настъпателно движение и развитие. Обхващането и регулирането на тези взаимоотношения изисква да се усъвършенства непрекъснато управлението, да се оптимизира неговата организационна структура с оглед да се проявяват по-пълно възможностите на субективния фактор; да се издигат на по – високо равнище управленските (още…)

Tags: ,

Закон за счетоводството

четвъртък, май 12th, 2011

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В сила от 01.01.2002 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията;
2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията; (още…)

Tags: , ,