Archive for the ‘ТРЗ’ Category

Заплати. Обработка на заплати при отчитане на извънреден труд

сряда, април 13th, 2011

Полагането, продължителността, заплащането и отчитането на извънредния труд е регламентиран в раздел II от глава седма на КТ. Понятието извънреден труд е точно и ясно дефиниран, а именно положеният труд извън установеното работно време. За обработката на работните заплати съществен момент е отчитането и документирането на времевият диапазон в който е положен. За правилното осъществяване на процедурата по въвеждане и отчитане на положения извънреден труд препоръчваме да се спазват стриктно нормативните регламентите. Полагането му се допуска в няколко хипотези като тези които засягат дейности в обществена полза няма да разглеждаме. Една от често създаващите се ситуации и то в производствените предприятия е цитирана в чл.144 т.5 от КТ като хипотеза работа, която трябва да приключи, но това не се е случило в рамките на редовното работно време. Друга често срещана е периода на усилена сезонна работа / чл.144 т.6 /. При нея законодателят е взел под внимание затрудненията при планиране и зависимостта от природни фактори /климатичните условия/. Под специална закрила са поставени определена категория работници и служители, а именно: (още…)

Tags: , , , ,