Posts Tagged ‘Счетоводни услуги’

Видове счетоводни сметки

вторник, януари 3rd, 2012

Информацията, която се създава в счетоводството, е различна по обхват, характер и предназначение. Поради това и счетоводните сметки, които се използват за нейното създаване, са най-различни. Те могат да се диференцират и класифицират в различни групи. Тук се посочват тези, които имат по-широко приложение в практиката.

  1. Активни и пасивни сметки. Активни са сметките, с помощта на които се наблюдават и отразяват състоянието и промените в актива на баланса, и по-конкретно във вещественото съдържание на средствата. Пасивни са сметките, с помощта на които се наблюдават и отразяват състоянието и промените в пасива на баланса, и по-конкретно в източниците за придобиване на средствата. От тази гледна точка сметка Материали, сметка Продукция, сметка Клиенти и др. са активни, а сметка Кредити, сметка Доставчици и др. – пасивни.
  2. Синтетични и аналитични сметки. Чрез синтетичните сметки се създава обобщена информация за средствата, които имат еднороден характер. Например: сметка Материали, сметка Клиенти и др. Аналитичните сметки се използват за създаване на по-конкретна и детайлна информация. Например : сметка Стомана, сметка Чугун и др.
  3. Балансови и извънбалансови сметки. Първите служат за наблюдение и отразяване на средствата в двете им форми на проявяване и по същество образуват съдържанието на баланса. Такива са всички сметки, с помощта на които се отчитат различни видове активи и пасиви: сметка Пари, сметка Материали, сметка Продукция, сметка Кредитори, сметка Доставчици и др. Чрез вторите сметки се създава информация за непринадлежащи на предприятието средства или за условни вземания или задължения, които в момента не променят имуществото и финансовото състояние на предприятието, но в бъдеще могат да предизвикат действия, водещи до такива промени. Например сметка Наети материални дълготрайни активи или сметка Поети условни задължения.
  4. Сметки за отчитане на процесите, които протичат в дейността на предприятието – снабдяване, производство, реализация и др. Такъв характер имат сметките: Доставки, Производство, Реализация и др.
  5. Сметки, които улесняват осъществяването на редица събирателно-разпределителни и др. изчислителни процеси в дейността на фирмата. В зависимост от конкретното им предназначение, те могат да се разделят на: събирателно-разпределителни и калкулационни. Предназначението на сметките от първата група е да служат за отразяване на последователно извършени разходи, които след това се разпределят и отнасят по предназначение. Например сметки Разходи за материали, Разходи за външни услуги и др. Чрез сметките от втората подгрупа се създава информация за разходите, които формират себестойността или доставната цена на продукция, услуга или стока. Например сметките: Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи, Разходи за основната дейност и др.
  6. Финансово-резултатни сметки. Те служат за определяне на финансовия резултат от дейността на предприятието. Чрез тях се създава информация за различните елементи, които формират този резултат: печалби и загуби от продажба на продукция, стоки, услуги; получени или платени лихви; реализирани положителни или отрицателни разлики от операции с валута или ценни книжа и др. Тези резултати се обобщават и определят величината на крайния финансов резултат на предприятието, който се отразява по отделна сметка Печалби и загуби.

Tags: , ,

Счетоводни сметки

четвъртък, декември 22nd, 2011

Основна задача на счетоводството е да дава информация не само за величината на средствата, с които разполага предприятието в тяхното двуаспектно проявление, но и за измененията, които настъпват в тях във възпроизводствения процес. Тази информация не може да се създаде чрез баланса, защото броят на промените е извънредно голям и не е възможно, или оправдано, да се съставя баланс след всяко движение и изменение на средствата и техните източници. Това е заставило създателите на счетоводството да търсят друг, по-лесен и удобен начин за отразяване на тези промени. Така те са стигнали до идеята да използват допълнителни технически средства, в които да отразяват измененията, засягащи конкретен обект на счетоводството – сградите, материалите, доставчиците и др. Тъй като в тези технически средства по същество се държи сметка какви изменения настъпват в наблюдавания обект, те са ги нарекли счетоводни сметки. Следователно, счетоводната сметка е средство на счетоводството за отразяване на състоянието и движението на средствата на предприятието в двете им форми на проявление – като източници и веществено съдържание. Понеже измененията са два вида – увеличения или намаления, създателите на счетоводството са разделили сметките на две страни, части: една за отразяване на увеличенията и втора – за отразяване на намаленията. Тогава е възникнал въпросът – в коя страна на сметката да се записват увеличенията и в коя намаленията? Отговорът на този въпрос наложил необходимостта да се разделят сметките на два вида – едни за отразяване на промените в актива, наречени активни, и други – за отразяване на промените в пасива, наречени пасивни. За да дава информация и за състоянието на средствата, в сметката следва да се посочва и първоначалният остатък на средствата, посочен в баланса. Понеже вещественото съдържание на средствата, образуващо състава на актива, е посочено в лявата страна на баланса, за приемственост с него, създателите на счетоводството са възприели за активните сметки този първоначален остатък да се записва в лявата страна на сметката. Възприели това правило, пак от съображение за техническо удобство, те решили увеличенията на активните сметки да се записват в лявата им страна, а намаленията в дясната им страна. За пасивните сметки решението е точно обратно – за приемственост с баланса, при тях първоначалният остатък взет от него се записва в дясната страна на пасивната сметка, а (още…)

Tags: , ,

Роля на счетоводството при управление на предприятието

четвъртък, ноември 10th, 2011

Икономиката, изпълняваща функциите на най-важен компонент на социологическата структура на обществото, е сложна динамична система с полисистемен характер. Тя се състои от много подсистеми, които се намират в най-разнообразни и сложни отношения помежду си. Те от своя страна притежават специфични механизми на функциониране и изменят непрекъснато състоянието си, като се стремят да запазят своите съществени характеристики в определени граници. В резултат на това в икономическите системи се пораждат и развиват най-сложни взаимоотношения; те се намират в процес на непрекъсната трансформация, подчинена на едно системно и настъпателно движение и развитие. Обхващането и регулирането на тези взаимоотношения изисква да се усъвършенства непрекъснато управлението, да се оптимизира неговата организационна структура с оглед да се проявяват по-пълно възможностите на субективния фактор; да се издигат на по – високо равнище управленските (още…)

Tags: ,

НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН. ВЪВЕЖДАНЕ

петък, юли 29th, 2011

Според Кодекса на труда за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ може да установява ненормиран работен ден. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя. Служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. В този случай труда се определя не само с границите на работното време, но и с необходимостта от изпълнение на трудовите задължения и след неговото изтичане. Необходимостта е продиктувана от особения характер на работата, затова ненормиран работен ден се установява само за някои длъжности. (още…)

Tags: , , , ,

Закон за счетоводството

четвъртък, май 12th, 2011

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

В сила от 01.01.2002 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията;
2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията; (още…)

Tags: , ,