• Пълно счетоводно обслужване;
  • Хорнологично осчетоводяване на първични счетоводни документи;
  • Пълно счетоводно обслужване;
  • Обработка по зададена от клиента аналитичност;
  • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС,ЗКПО,ЗМДТ и ЗОДФЛ;
  • Изготвяне на дневници по ЗДДС;
  • Решения за работа с фирми от цялата страна;
  • Изготвяне данъчно амортизационен план и счетоводен амортизационен план;
  • Он лайн въвеждане на документи;
  • Генис Консулт ООД предлага и изготвяне на първични счетоводни документи.