партньори

счетоводство и партньорски взаимотношения

За изпълнението на качествено счетоводство счетоводна къща Генис Kонсулт има изградени трайни партньорски отношения в следните направления:

  • Софтуерни решения
  • Правно-юридическа помощ
  • Консултации в областта на подбора и оценката на персонала
  • Консултации и подготовка на документи при кандидатстване по
  • Европейски програми
  • Готови решения за специфични данъчни казуси

партньори

Неправителственаорганизация с нестопанска цел, подпомагаща дейността на бранша. Изготвястановища, свързани с промените по счетоводното и данъчнотозаконодателство. Редовно организира курсове и семинари по актуалнипроблеми с цел повишаване на квалификацията в областта на счетоводнатаи данъчната политика и взимането на управленски решения.

Фирмата е създадена през 1990 г. и предлага система за управление насчетоводните и административните дейности. Програмата е организирана намодулен принцип и част от областите, които обхваща са:

Фирма разработчик на система за управление на счетоводните бизнеспроцеси, базирана на Windows платформа. Системата разполага съссобствена база данни за работа в мрежа.За част от приложенията предоставя възможност за работа в режим Client- Server.

Фирмата започва дейността си през 1994г. като консултант в областта нафинансовата и инвестиционна политика, кредитния и финансов мениджмънт,маркетинг и международните финансови отношения. Предлага професионалнисъвети и решения в областта на преструктурирането на корпорации ихолдинги, отраслови и пазарни проучвания и анализи, предприсъединителнифондове и донорски програми / САПАРД, ФАР, БАС- програма и др./.

Адвокатско дружество " Андонова, Цолова и съдружници"

Дружеството е учредено от адв. Емилия Андонова и адв. Донка Цолова,членове на Софийската адвокатска колегия. Предлага правна помощ иабонаментно обслужване на юридически и физически лица по проблеми наадминистративното, вещното, гражданското, наказателното,наследственото, трудовото, търговското и финансовото право. Осигурявапрофесионална помощ при провеждане на преговори и изготвяне напроектодоговори.

Специализирано одиторско предприятие, извършващо:

  • Одиторски проверки и заверки на финансови отчети съгл. Закона за независимия финансов одит;
  • Одитинг на: счетоводство, управление, маркетинг, човешките ресурси, вътрешен одит;
  • Договорени одиторски процедурина финансирани проекти и др.;
  • Компилиране на счетоводна информация, консолидиране, анализи;

Консултинг в следните области: счетоводство, корпоративни данъци, човешки ресурси, социално и здравно осигуряване, управление.

ЕЙ СИ ОДИТООД обслужва клиенти от следните браншове: строителство, търговия, промишленост; услуги и други.