Личен състав

 • Изготвяне на Трудови договори и регистрация в НАП
 • Изготвяне на Допълнителни споразумения към трудови договори и регистрация в НАП
 • Изготвяне на Заповеди за прекратяване и регистрация в НАП
 • Изготвяне на Заповеди за платен отпуск, неплатен отпуск
 • Изготвяне на Удостоверения за трудов стаж.
 • Изготвяне на Договори за управление и контрол регистрация в НОИ
 • Изготвяне на Декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП
 • Изготвяне на Договори за изработка,поръчка или услуги по
  ЗЗД и ТЗ
 • Изготвяне на Длъжностни характеристики на персонала на фирмата
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.
 • Изготвяне, деклариране и получаване на Осигурителни книжки
 • Изготвяне и подаване на декларации за свързани лица по ЗГВРС в НАП.
 • Изготвяне на Вътрешни правила за формиране на работната заплата.
 • Посредничество със Служби по трудова медицина.-
 • Сътрудничество по Охрана на труда .
 • Сътрудничество при проверки от
 • Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
 • Изготвяне на Документи за пен c иониране – УП-1.
 • Изготвяне на Образци за осигурителен стаж – УП-3 , УП-2
 • Оформяне на Трудови книжки

 

Т Р З

 • Изготвяне на Разчетно платежни ведомости за заплати
 • Изготвяне на Платежни нареждания за размера на дължими месечни осигуровки
 • Безкасово плащане на заплати.
 • Изготвяне на Служебни бележки за доход
 • Изготвяне на Удостоверения за доход
 • Изготвяне на Хонорар сметки за изплатени суми
 • Водене на Регистър на представените болнични листове.
 • Регистриране на представените болнични листове в НОИ.
 • Попълване на Осигурителни книжки
 • Заверка на Осигурителни книжки в НОИ
 • Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ.
 • Подаване на Декларации Образец 1 и 6