Видове счетоводни сметки

Информацията, която се създава в счетоводството, е различна по обхват, характер и предназначение. Поради това и счетоводните сметки, които се използват за нейното създаване, са най-различни. Те могат да се диференцират и класифицират в различни групи. Тук се посочват тези, които имат по-широко приложение в практиката. Активни и пасивни сметки. Активни са сметките, с помощта…

Счетоводни сметки

Основна задача на счетоводството е да дава информация не само за величината на средствата, с които разполага предприятието в тяхното двуаспектно проявление, но и за измененията, които настъпват в тях във възпроизводствения процес. Тази информация не може да се създаде чрез баланса, защото броят на промените е извънредно голям и не е възможно, или оправдано,…

Роля на счетоводството при управление на предприятието

Икономиката, изпълняваща функциите на най-важен компонент на социологическата структура на обществото, е сложна динамична система с полисистемен характер. Тя се състои от много подсистеми, които се намират в най-разнообразни и сложни отношения помежду си. Те от своя страна притежават специфични механизми на функциониране и изменят непрекъснато състоянието си, като се стремят да запазят своите съществени…

Одит

Одит представлява проверка с оценка на лице, организация, система, процес, предприятие, проект или продукт. Терминът най-често се отнася до финансовия одит, но подобни концепции има също в държавното управление, проектовия мениджмънт, управлението на качеството, енергийната ефективност и други. Процеса на одитиране е като най-важна стъпка при разработването на бизнес стратегии за дадена компания. Това е…

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПОРАДИ ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

Условията и реда за прекратяване на трудов договор при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, намира правна уредба в Кодекса на труда. С тази уредба законодателят дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение едностранно. Това право представлява възможността на работодателя да прекрати трудовия договор при наличието на определеното в чл.…

НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН. ВЪВЕЖДАНЕ

Според Кодекса на труда за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ може да установява ненормиран работен ден. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя. Служителите…

Агенция по вписванията

Важно: Агенция по вписванията Ви уведомява, че крайният срок за подаване на заявления за пререгистрация е удължен до 31.12.2011г. Добре е да подадете заявления за пререгистрация преди изтичането на крайния срок. Създаване на Агенция по вписванията. Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и…

Закон за счетоводството

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4…

Прекратяване на трудов договор

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПОРАДИ СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА Правното регламентиране е направено в Кодекса на труда, както и в отделни подзаконови нормативни актове. Дава се право на работодателя едностранно да прекрати трудовото правоотношение /прекратяване на трудов договор/, но при наличието на определеното в чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ основание, а именно…

Заплати. Обработка на заплати при отчитане на извънреден труд

Полагането, продължителността, заплащането и отчитането на извънредния труд е регламентиран в раздел II от глава седма на КТ. Понятието извънреден труд е точно и ясно дефиниран, а именно положеният труд извън установеното работно време. За обработката на работните заплати съществен момент е отчитането и документирането на времевият диапазон в който е положен. За правилното осъществяване…